Новини

20.10.2010 г.

Промени в Наказателния кодекс

Категория: Правителствени

Министерският съвет прие проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Предложенията са обединени в един законопроект, за да не се предизвиква поредица от изменителни закони за един и същ акт в близки периоди от време.
Първата група предложения са свързани с Рамково решение на Съвета от 24.07.2008 г. за вземане предвид присъдите, постановени в държавите-членки на ЕС, в хода на новообразувани наказателни производства. Рамковото решение изисква всяка държава-членка в рамките на наказателно производство срещу едно лице, да взема под внимание предишни присъди, постановени срещу същото лице за различни деяния в други държави- членки. В тези случаи присъдата на другата държава- членка следва да има същите правни последици, както ако е постановена от националния съд на държавата-членка, в която се води новообразуваното наказателно производство. За да се постигне целта на Рамковото решение, със законопроекта се предвижда допълнение в Наказателния кодекс със съответстващо му допълнение в Наказателно - процесуалния кодекс.
Втората група предложения са свързани с Рамково решение на Съвета от 28.11.2008 г. за изменение на Рамково решение относно борбата срещу тероризма, което следва да бъде въведено до 9 декември 2010 г. Предвидените промени в Наказателния кодекс се отнасят до разширяването на каталога от деяния, съставляващи тероризъм: инкриминиране на обучението или набирането на лица за извършване на тероризъм; принуда с цел тероризъм; закана за извършване на терористично престъпление; извършване на документно престъпление с цел улесняване извършването на терористично престъпление и завишаване на размера на наказанието за явно подбуждане към тероризъм.
Последната група изменения и допълнения в Наказателния кодекс, които са с най-голям обем, са свързани с Директива 2009/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2005/3 5/ЕО относно замърсяване от кораби и налагане на санкции при нарушения, която следва да бъде въведена до 16 ноември 2010 г., и Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на околната среда чрез наказателното право - тя следва да бъде въведена до 26 декември 2010 г.
В законопроекта се предлага и нова уредба, с която се създават условия за присъединяването на България към Шенгенското пространство. Според разпоредбата няма да бъде наказвано лице, преминаващо през вътрешните граници на страната ни при премахнат граничен контрол. Същевременно се предвижда в НК да се определи понятието „вътрешни граници". Влизането в сила на тези разпоредби се обвързва с датата, определена от Съвета на Европейския съюз за премахване на граничния контрол на съответните граници в рамките на Решението на Съвета относно пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България.