Новини

20.10.2010 г.

Одобриха изменения в щатната численост на Областните администрации

Категория: Правителствени

По предложение на областните управители на областите Пловдив и Перник на днешното си заседание Министерският съвет прие Постановление за изменение на Устройствения правилник на двете областните администрации. Решението е свързано с промени в състава и числеността на административните звена.
Общата численост на персонала на Областната администрация на област Перник и на нейните административни звена се запазва на 31 бройки. Състава на общата администрация обаче се увеличава от 8 на 10 човека, а на специализираната се намалява от 17 на 15. С двама служители се попълва и Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” като бройката от 8 става на 10. От 17 служители в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” бройката става 15.
Измененията в числеността на персонала на Областната администрация на област Пловдив и на нейните административни звена също не засягат общата численост, която е 54 бройки. Специализираната администрация обаче се увеличава от 32 на 33 служители (в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост), назначава се и един финансов контрольор. За сметка на това политическият кабинет се намалява от 5 на 3 бройки, а заместник областните управители от четирима стават двама.
Промените целят оптимизиране на административния капацитет и на работните процеси и отговорят на нуждите на областните управители от вътрешни промени в рамките на утвърдената численост на съответната администрация. Измененията в Устройствения правилник на областните администрации не са свързани с допълнителни разходи за държавния бюджет.