Новини

25.6.2008 г.

Откриват се две нови схеми по Оперативна програма „Регионално развитие”

Категория: Възможности

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява две процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна  програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява две процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна  програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Конкретен бенефициент по първата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-05/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” е Министерство на културата.

Целите на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са:
• Да подобри, обнови и модернизира държавната културна инфраструктура
в градските ареали;
• Да осигури социално включване и равен достъп за групите в
неравностойно положение.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
• Ремонт, реконструкция и оборудване на културна инфраструктура държавна
собственост в управление на МК;
• Одити за енергопотребление и внедряване на мерки за енергийна
ефективност;
• Подобряване на достъпа за хора с увреждания до културна инфраструктура
държавна собственост в управление на МК.

Краен срок за подаване на средносрочната рамкова инвестиционна програма и проектните фишове към нея:
за 2008 година- 30 Септември.
за 2009 година - 29 Май.
за 2010 година – 31 Март.

Общ размер на безвъзмездната финансова
помощ по схемата - 28 773 608 лева.
Размер на съфинансирането от Европейския Фонд за Регионално Развитие (85%) - 24 457 567 лева

За отделните проектни фишове към средносрочната рамкова инвестиционна програма важат следните размери на безвъзмездна финансова помощ:
• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 300 000 лв.
• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 6 000 000 лв.


Конкретен бенефициент по втората схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 ”Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване” е Държавната агенция по туризъм.

Целта на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да повиши ефективността на националния маркетинг и реклама на туристическия продукт, предоставянето на информация и подобряването на информационното обслужване.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
•    Маркетингови и рекламни дейности с национален и наднационален обхват, разработване на стратегии и програми, осъществяване на проучвания;
•    Въвеждане на съвременни информационни технологии за създаване и модернизиране на национални системи и мрежи за информация и разпространение на туристическия продукт.
•    Разработване и въвеждане на национални системи за сертифициране на качеството на туристическите услуги, местата за настаняване и атракциите;

Краен срок за подаване на средносрочната рамкова инвестиционна програма и проектните фишове към нея:
за 2008 година - 30 Септември.
за 2009 година - 29 Май.
за 2010 година – 31 Март.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ
по схемата - 63 983 109 лева.
Размер на съфинансирането от Европейския Фонд за Регионално Развитие (85%) - 54 385 642 лева

За отделните проектни фишове към средносрочната рамкова инвестиционна програма важат следните размери на безвъзмездна финансова помощ:
• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лв.
• Mаксимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 8 000 000 лв.

Пълният комплект документи и Изискванията за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Оперативната програма www.bgregio.eu в секция Отворени търгове и на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството: http://www.mrrb.government.bg.