Новини

26.3.2012 г.

Отпускане на годишни стипендии предвижда програмата с мерки за закрила на деца с изявени дарби

Категория: Възможности

Правителството прие годишната програма за закрила на деца с изявени дарби през 2012 г. В нея са включени мерки, насочени към насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби от държавните и общински училища, които се финансират от министерствата на културата, на образованието, младежта и науката, на земеделието и храните, на физическото възпитание и спорта и от бюджетите на общините. Предвидени са и стипендии за деца с увреждания, класирани в национални и международни състезания в областта на спорта.

В нея са регламентирани и международните и национални конкурси, олимпиади и състезания в областта на изкуствата, науката и спорта, които са с доказан висок критерий при излъчване на победителите и мотивират активно децата за високи творчески, научни и спортни постижения. Подборът е съобразен със спецификата на изява и проява на дарованието в детската и ученическата възраст.

Програмата предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби на деца с изявени дарби чрез еднократно финансово подпомагане в размер до 195 лв., както и чрез стипендии за 12 месеца в размер на 135 лв.