Новини

20.3.2012 г.

ОПАК открива нова процедура за 3 млн. лв. за съдилищата

Категория: Възможности

Управляващият орган на ОПАК открива нова процедура за съдилищата на обща стойност 3 млн. лв. Процедурата е по подприоритет 1.5 "Прозрачна и ефективна съдебна система", бюджетна линия BG051PO002/12/1.5-04. По процедурата ще може да се кандидатства с проекти за подобряване на организацията на работа и повишаване на ефективността в съдебната система. Минималната стойност на проектите е 50 000 лв., а максимална стойност няма. Срокът за кандидатстване е 17 май 2012 г., 17.30 ч. Насоките и всички останали документи за кандидатстване са публикувани в рубриката Нови процедури на сайта на ОПАК: http://www.opac.government.bg/.