Новини

27.3.2012 г.

Покана за участие на неправителствени организации в избора на представители на неправителствения сектор в Комитета за наблюдение на ОП "Конкурент

Категория: Възможности

Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 кани желаещите неправителствени организации да участват в избора на представители на неправителствения сектор в Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Конкурентоспособност".

Заявление за участие в избора могат да подават само неправителствени организации, които са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като организации за осъществяване на дейност в обществена полза в една или повече от следните области (хоризонтални въпроси):

1.устойчиво развитие – предотвратяване замърсяването на водите, въздуха, почвите опазване на биологичното разнообразие, насърчаване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници;
2.равни възможности – защита на правата на групи в неравностойно положение (на база пол, възраст, религиозна или етническа принадлежност, заболяване или др.);
3.конкуренция – защита интересите на малките и средните предприятия и др.;
4.други области директно свързани с въздействието на ОП "Конкурентоспособност".
Организациите и предложените от тях кандидати трябва да отговарят на определени критерии, описани в Правилата и процедурата за избор на представители на неправителствени организации за участие в заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", посочени и в поканата за участие.

Писмените заявления за участие следва да се представят в срок до 27 април 2012 г. на адрес: гр. София, 1052, ул. "Славянска" № 8, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, на вниманието на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Ръководител на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" г-жа Жулиета Хубенова.

Документите за участие са публикувани на интернет страницата на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".