Новини

12.1.2012 г.

Установените системи за управление и контрол на ОПАК работят ефективно

Категория: Европейски въпроси

„Установените системи за управление и контрол на ОПАК са в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1083/2006 и Регламент (ЕО) № 1828/2006 и работят ефективно, така че да дават разумна увереност за точността на представените пред комисията отчети на разходите и оттам за законосъобразността и редовността на съпътстващите ги транзакции”. Това е посочено в Годишния контролен доклад за Оперативна програма „Административен капацитет” (от януари 2012 г.), изготвен от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” до Европейската комисия.

В резултат на извършените промени в системите за управление и контрол на Управляващия орган на ОПАК, новата организационна структура и оптимизацията на работата, установените грешки по проектите с финансово изражение представляват едва 0,22% от сертифицираните разходи по пет проекта при праг на същественост от 2%, става ясно от доклада. 

Изводите на Одитния орган се базират на извадка от 35 искания за плащане по 32 проекта на обща стойност 7 349 727,05 лв., което представлява 47% от сертифицираните разходи през 2010 г.

Годишният контролен доклад е изготвен въз основа на анализ на цялата извършена одитна дейност по ОПАК към месец декември 2011 г. Взети са предвид оценките на системите за управление и контрол от одитите, проведени в Управляващия орган, проверките на Сертифициращия орган; взети са предвид също така одитът на информационните системи по оперативните програми, одитът на операциите през 2011 г., както и анализът на информацията от извършеното проследяване за изпълнение на препоръките от предишни одити и проверки.

Част от причините за високата оценка са актуализираните вътрешни правила и процедури в Управляващия орган, както и оптимизирането на работата по договаряне и верифициране на разходите (в т.ч. Наръчникът за изпълнение на ОПАК, Насоките/Указанията за кандидатстване, Методиката за оценка на качеството на проектните предложения). Високо се оценява и засилването на  контрола за проверка на изразходваните от бенефициентите разходи по проектите, както и засилването на предварителния контрол за законосъобразността на процедурите за избор на изпълнител.

Управляващият орган на ОПАК се ангажира и занапред да работи за правилно изразходване и отчитане на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна от ЕС, както и за спазване на принципите на добро финансово управление в изпълнението на програмата.