Новини

21.9.2011 г.

Кабинетът взе решение за създаване на Съвет за електронно управление

Категория: Телекомуникации и информационно общество

С Решение № 958 на Министерския съвет от 2010 г. е приета Обща стратегия за електронното управление в Република България 2011 - 2015 г. В стратегията ускореното развитие на електронното управление е определено като един от основните приоритети на правителството. С цел създаване на необходимата координация и съгласуваност и осъществяване на контрол при осъществяване на дейностите и мерките за изпълнение на стратегията, към Министерския съвет се създава Съвет за електронно управление. Председател на Съвета е министър-председателят, а членове  — заместник министър-председателят и министър на финансите, заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът по управление на средствата от Европейския съюз.

Организационното, административно-техническото и експертното обслужване на дейността на Съвета ще се извършва от дирекция „Електронно управление" на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.