Новини

21.12.2011 г.

Промените в Закона за електронните съобщения са приети, договорите с потребителите ще се променят след 2 месеца

Категория: Телекомуникации и информационно общество

Народното събрание прие изготвения от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (ЗЕС). Новите текстове въвеждат последните европейски правила при предоставянето на електронни съобщителни услуги.

Операторите на мобилни, интернет, кабелни и сателитни услуги трябва да променят общите условия към договорите в рамките на два месеца след влизане на закона в сила. В контрактите трябва да бъде заложена максималната продължителност не повече от 24 месеца, като се дава възможност за сключване на договор със срок до една година.

Срочният договор може да бъде продължен само при изрично съгласие на абоната. При липса на потвърждение от потребителя, договорът се преобразува в безсрочен при същите условия. В този случай абонатът има право да го прекрати с едномесечно предизвестие, без да дължи неустойки за това. За първи път, чрез предложените допълнения на Закона за електронните съобщения, се дава възможност индивидуалният договор да влиза в сила в срок до 7 дни след сключването му, освен ако абонатът не желае незабавно влизане в сила на документа. В тази седмица потребителят може да промени решението си и да се откаже да ползва услугите на оператора. Въведени са правомощия на регулатора за предоставяне на задължителни указания на предприятията за спазване на изискванията на общите условия.

С оглед защитата на личните данни на крайните потребители, доставчиците на интернет не бива да допускат изпращане на електронна поща за целите на директния маркетинг, ако е скрита идентичността на подателя или не е посочен валиден адрес, на който получателят да може да изпрати искане да се спрат такива съобщения.

Процедурата по преносимост на номерата ще се осъществява във възможно най-кратък срок. Максимално допустимото време, в което абонатът няма да може да ползва номера е 8 часа.

В закона са включени правомощия на националния регулаторен орган за налагане на задължения за съвместно разполагане и ползване на съоръжения. Целта е  създаване на облекчени условия за развитие и ползване на електронна съобщителна инфраструктура от всички оператори.