Новини

16.1.2012 г.

15 фирми и консорциуми ще участват в най-големия търг за е-управление

Категория: Телекомуникации и информационно общество

Петнадесет фирми и консорциуми подадоха оферти за участие в най-големия търг за дейности, свързани с ускоряване на електронното правителство. На отварянето на документите за участие в процедурата присъства министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски. Процедурата стартира на 10 ноември 2011 година. 62 компании закупиха тръжна документация.

Проектът „Развитие на административното обслужване по електронен път" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд”. Бюджетът на проекта е 18 млн. лева.

Конкурсната документация беше разделена на 5 обособени позиции: 1. „Анализ, идентифициране и вписване на първичните администратори на данни и техните услуги в регистрите на електронното правителство"; 2. „Реализиране на приоритетни административни услуги за централната администрация"; 3. „Реализиране на приоритетни административни услуги за общинската администрация"; 4. „Разработване на референтен модел на архитектура за централните администрации и общинските администрации"; 5. „Усъвършенстване на портала и доизграждане на системата на електронното правителство във връзка с административно обслужване". Според условията на тръжната документация една фирма може да спечели само една обособена позиция.

В рамките на проекта ще бъде реализиран автоматичен обмен на най-използваните данни в държавата. В момента различните администрации изискват многократно данни от гражданите, макар че те  вече съществуват в някоя от тях.

„След приключване на проекта над 30 ключови регистъра ще обменят данни чрез служебни електронни услуги“, каза министърът на транспорта информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски. По думите му очакваният финансов ефект от свързването само на 20 от основните  регистри като Търговски, Кадастър, ЕСГРАОН и други, надхвърля 80 млн. лв. годишно.

В рамките на проекта ще бъде усъвършенстван и единния портал за достъп до електронни административни услуги.

Срокът за изпълнение на дейностите е до 07 март 2013 г в случай, че няма продължителни процедури по обжалване на избора на изпълнител.

Фирмите, които подадоха своите предложения за участие в конкурса са:

1 Консорциум Интрасофт-БН
 2 Хюлет-Пакард България
 3 Технологика ЕООД
 4 Консорциум Сиела ГТ&К ДЗЗД
 5 Консорциум Сиенсис-Абати ДЗЗД
 6 Обединение е-България
 7 Стемо ООД
 8 Ай Би Ес България ЕООД
 9 Аксиор ООД 
10 Дружество по ЗЗД обединение електронни административни услуги за държавна и общинска администрация
 11 ДЗЗД Матерна И-гавърмънт
 12 Консорциум Сдружение за електронно управление ДЗЗД 
13 Консорциум Сирма-Интерконсулт
14 Консорциум ДЗЗД РАО Електорн
 15 Атос Ай Ти Солушънс енд Сървисис ЕООД