Новини

17.1.2012 г.

Осигурени са средства за декодери за цифрова телевизия за хората със специфични социални потребности

Категория: Телекомуникации и информационно общество

Правителството предостави по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията допълнителни средства в размер до 17,5 млн. лв. Те са за закупуване след провеждане на обществена поръчка на крайни декодиращи устройства на лица със специфични социални потребности за приемане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване и за провеждане на национална информационна кампания за въвеждането на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване. Изискването е на Закона за електронните съобщения.

Съгласно §209, ал. 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗЕС в тримесечен срок от влизането му в сила, Министерският съвет трябва да приеме и План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване в България. Планът трябва да включва етапите, сроковете и условията за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване, комплекс от мерки за подпомагане на лица със специфични социални потребности за осигуряване на устройства, позволяващи достъп до радио- и телевизионни програми, и критерии за определяне на лицата със специфични социални потребности.

Законът предвижда също компетентните държавни органи, съвместно с предприятие по §5а, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, в тримесечен срок от приемането на Плана да започнат необходимите действия и процедури по информиране на населението относно въвеждането на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване в България. Осъществяването на мерките по информиране на населението, съгласно законовите разпоредби следва да продължи най-малко до 30 ноември 2013 г.