Новини

1.4.2011 г.

Министерският съвет одобри националните програми за развитие на средното образование

Категория: Образование

Правителството одобри девет национални програми за развитие на средното образование.

 Първата е „Оптимизация на училищната мрежа”. Тя създава защитни механизми по отношение на преструктурираните звена като финансира предоставянето на транспорт на учениците в задължителна училищна възраст и осигуряването на храна на децата от задължителната предучилищна възраст и на учениците от задължителната училищна възраст. Целодневната организация на учебния процес е също сред подходящите инструменти за гарантиране на по-добри условия за провеждане на качествен образователен процес. Създадената национална програма „Оптимизация на училищната мрежа” е механизмът, чрез който се регулираха и продължават процесите на адаптиране на образователните структури не само към интересите и потребностите на децата и учениците, но и към спецификата на всеки отделен регион в страната ни. Общият бюджет на програмата е 14 800 000 лв.

 Целите, заложени в програмата „Квалификация”, са пряко съобразени с Програма за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република България 2009-2013 г. Чрез нея се подкрепя системата за кариерно развитие, реализиране на поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическите специалисти, както и осигуряване на среда, методика и учебни материали за е-обучение (дистанционно обучение). Общият бюджет е в размер на 300 000 лв.

Националната програма „Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в училище” е продължение на Националната стратегия за въвеждане на ИКТ в българските училища (2005-2007) и развива нейните постижения, като същевременно допълва инициативите на МОМН по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - проект „ИКТ в образованието” в частта осигуряване на достъп до Интернет и ИКТ инфраструктура и стимулиране на изявени ученици и учители. Програмата подпомага и други дейности на МОМН, свързани с използването на националната ИКТ инфраструктура – държавни зрелостни изпити, външно оценяване и др. Общият бюджет на програмата възлиза на 1,4 млн. лв.

 Организирането на учениците в целодневно обучение с полуинтернатни групи дава възможност за повишаване качеството на образователно-възпитателния процес. Ученическите олимпиади и националните състезания развиват ключови компетентности и умения, необходими за учениците в съвременното общество. Провеждането на състезания по професионални направления е начин за популяризиране възможностите на системата за професионално образование и обучение, за избор и усвояване на професии според интересите. За Националната програма „Училището - територия на учениците” са осигурени 1 850 000 лв.

 Едно от най-важните условия за развитие на системата на училищното образование е функционирането на модерна, ефективна и обективна система за контрол и оценка на качеството на постигнатите в образователния процес резултати. Наличието на национална система за външно оценяване позволява да се съизмерват постиженията на учениците от един випуск в различните училища (изводи за качеството на преподаването в училището, както и за качеството на работата на отделния учител) и да се съпоставят резултатите на учениците от различни випуски (изводи за тенденциите в развитието на качеството на образованието в национален мащаб).Общият бюджет на програмата „Система за национално стандартизирано външно оценяване” е 5 млн. лв.

 Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование” е продължение на реализираните през изминалите години програми чрез инвестиране на средства по линия на държавния бюджет и съфинансиране от страна на бизнеса. Тя е насочена главно към обновяване на специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в професионалните гимназии в съответствие с развиващите се съвременни нови производствени технологии, както и осигуряване на възможности за провеждане на практическо обучение в реална работна среда. Общият бюджет на програмата е 2 млн. лв.

 Задължителната предучилищна подготовка и осигуряването на допълнително обучение на учениците от I-IV клас, които изостават поради недостатъчно владеене на български език и слабо развити навици за учебен труд, е предпоставка за овладяване на общообразователния минимум по изучаваните учебни предмети и е необходимо условие за осигуряване на безпроблемна проходимост в образователната система на учениците със слаб годишен успех. Националната програма „С грижа за всеки ученик” е с бюджет 2 млн. лв.

 Програмата „Създаване на достъпна архитектурна среда” е насочена към създаване на базова достъпна среда – изграждане на рампи, адаптиране на санитарни помещения, ремонт на прилежаща инфраструктура, изпълнение на асансьорни уредби и монтаж на платформени съоръжения, съгласно изискванията на Закона за интеграция на хората с увреждания и подзаконовата нормативна уредба. Общият бюджет на програмата е 800 000 лв.

 Една от целите на националната програма „Роден език и култура зад граница” е съхраняване на етнокултурната самобитност на българите и българските общности в чужбина. За реализацията на тази цел е необходимо да се стимулира изучаването на български език и литература, история и география на България от българите зад граница, както и провеждането на дейности, които да съдействат за съхраняване на националното самосъзнание, бит и култура. Общият бюджет на програмата е 2 150 000 лв.