Новини

24.11.2011 г.

Студентските практики ще могат да се плащат от ОП „Развитие на човешките ресурси”

Категория: Образование

Правителството измени ПМС 90/2000 и ПМС 207/1994, които регламентират условията и реда за получаване на стипендии от студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации и от учениците след завършване на основното образование. Целта е да се регламентира заплащането на стипендии, финансирани от европейските структурни фондове, на студентите и учениците, които участват в практически обучения.
 

Размерът на стипендиите се определя при ставка от 1,25 лв. на час за ученик при провеждане на ученическа производствена практика и 2 лв. на час за студент при продължителност на студентската му практика от 240 часа.
 

Евростипендиите могат да се получават едновременно със стипендии, осигурени със средства от държавния бюджет.
 

Приетото днес постановление е свързано с предстоящото стартиране на операция „Ученически и студентски практики”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Така по-ефективно ще се предоставя качествена професионална подготовка в реални работни условия за ученици и студенти, ще се улесни преходът от училище към работното място, ще се допринесе за успешната реализация на трудовия пазар на младите хора. Ще се постигне и друга цел на програмата – изграждане на стабилни партньорства между образователните и обучителни институции и бизнеса.