Новини

17.1.2012 г.

Преподаватели и научни работници ще ползват още по-големи отстъпки за работа с документи от Националния архивен фонд

Категория: Образование

50 на сто вместо досегашното 30-процентно намаление от цените на услугите, които предлага Държавна агенция „Архиви”, ще могат да ползват учители, докторанти, научни работници, преподаватели във ВУЗ от страната и чужбина и служители от други архивни институции. Такава отстъпка вече ще могат да ползват и пенсионерите, които към момента не ползват подобен бонус. Промяната е залегнала в прието днес от правителството постановление, с което се изменят нормативни актове, регламентиращи работата на ДА „Архиви”. 

Намаляват таксите и за издаване на читателска карта – досегашните 10 лв. за шестмесечна и 15 лв. за годишна карта стават съответно 6 лв. и 10 лв. Безплатна читателска карта ще могат да ползват хората, дарили документи на държавата, и техните преки наследници.

Целта на одобрените процентни намаления в цената на услугите, предлагани от агенцията, е да се улесни използването на архивни документи, свързани с квалификацията и професионалното развитие на представителите на научната общност, както и да се насърчат научните изследвания у нас. В тарифата са включени, допълнени и актуализирани специфичните услуги, голяма част от които се извършват в системата на държавните архиви повече от 20 години.

С приетото от кабинета постановление се изменя също Устройственият правилник на ДАА. Промените целят осъвременяване на системата за управление на архивите и на Националния архивен фонд.

Запазва се общата численост на административните звена в ДАА (397 щ. бр.), но е извършена диференциация съобразно приоритетите на агенцията. Променено е съотношението между общата и специализираната администрация в полза на специализираната. Редуциран е и броят на ръководните служители като са премахнати секторите като структурни звена в състава на ведомството. Прецизирани и детайлизирани са наименованията, структурата и функциите на дирекциите. Създават се нови специализирани помощни органи към председателя на агенцията – Издателско и Читателско експертно-консултативни звена.

Направени са промени и в две наредби – за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции и за реда за използване на документите от Националния архивен фонд. С тях се актуализират правомощията и дейността на ДАА по отношение на методическия и системния надзор върху дейността над ведомствените архиви и се оптимизират условията, редът, сроковете и формите за предоставяне и за използване на архивни документи и копирни услуги от потребителите на архивна информация.