Новини

1.3.2012 г.

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.01.2012г.

Категория: Финанси

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа за месец януари е отрицателно в размер на 297,8 млн. лв., като се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 209,1 млн. лв. и по европейските средства в размер на 88,7 млн. лева. За сравнение бюджетното салдо за януари 2011 г. бе отрицателно в размер на 477,3 млн. лв., или бюджетната позиция към януари 2012 г. отчита подобрение със 179,5 млн. лв. спрямо същия период на предходната година.

Фискалният резерв към 31.01.2012 г. е в размер на 4,0 млрд. лв., като спрямо 31.12.2011 г. се отчита намаление с около 1,0 млрд. лева. Факторите, оказали влияние върху размера на фискалния резерв през януари 2012 г. са основно операции в частта на финансирането - плащанията по обслужването на външния и вътрешния дълг на Република България и изплатените средства на селскостопанските производители. Освен значителните по размер погашения по ДЦК от 0,3 млрд. лв. в частта на финансирането, през януари са изплатени и лихви по облигации, емитирани и търгувани на международните пазари в общ размер на близо 0,2 млрд. лева. В края на месец януари Разплащателната агенция към ДФ "Земеделие" извърши на един транш плащания по схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и по схемата за национални доплащания (СНД) за кампания 2011 в общ размер на 743,2 млн. лв., от които 645,5 млн. лв. са за сметка на ЕС и подлежат на възстановяване през следващ период. За разлика от предишни години, с оглед подпомагане на селскостопанските производители, тези плащания бяха изтеглени максимално напред - още през месец януари. Това временно намалява ресурса във фискалния резерв до възстановяване на средствата от ЕК по СЕПП, платени на селскостопанските производители с национални средства.

Постъпилите приходи и помощи към края на месец януари са в размер на 1 900,0 млн. лв., или 6,6 % от планираните в ЗДБРБ за 2012 година. Съпоставени с отчетените приходи за същия период на предходната година постъпленията по КФП бележат номинален ръст от 13,4 % (224,6 млн. лв.), което се дължи в най-голяма степен на ръста на приходите от ДДС.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец януари възлиза на 1 633,9 млн. лв., което е 7,6 % от годишните разчети. Приходите в частта на преките данъци са 241,9 млн. лв., което е 6,3 % от планираните за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 938,4 млн. лв., което е 8,3 % от програмата за годината. Приходите от ДДС са в размер на 588,9 млн. лв., или 8,3 % от планираните със ЗДБРБ за 2012 година. Постъпленията от акцизи за месец януари са в размер на 338,2 млн. лв., като изпълнението спрямо разчета за годината е 8,2 %. Приходите от мита възлизат на 8,7 млн. лв., или 7,3 % от разчетените за годината. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 45,8 млн. лв., или 5,5 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски за януари са 407,8 млн. лв., което представлява 7,1 % от разчетените за годината.

Неданъчните приходи и помощите са в размер на 266,1 млн. лв., или 3,7 % от разчета за годината.

Разходите по консолидирания бюджет (включително вноската на България за общия бюджет на ЕС) към 31 януари 2012 г. възлизат на 2 197,8 млн. лв. което е 7,4 % от годишния разчет. Спрямо месец януари 2011 г. общо разходите по консолидирания бюджет са нарастнали с 45,0 млн. лв. (2,1 %), основно поради изплатените национални доплащания към директните плащания за селскостопанските производители през януари 2012 година. Освен това традиционно през януари, са концентрирани и значителни по размер плащания по обслужването на държавния дълг на България, съгласно календара по обслужването на държавния дълг,

Текущите нелихвени разходи са в размер на 1 777,5 млн. лв. (7,9 % от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 120,9 млн. лв. (2,3 % от разчетите към  ЗДБРБ за 2012 г.) и лихвените плащания - на 237,4 млн. лв. (33,3 % от планираните за 2012 г.). Съгласно спецификата на лихвения календар, през месец януари са изплатени 188,9 млн. лв. лихви по външни заеми и 48,6 млн. лв. лихви по вътрешни заеми.

Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена през януари 2012 г. от централния бюджет възлиза на 62,0 млн. лв., което е в съответствие с регламент 1150/2000 на Съвета на ЕС.

Данните за изпълнението на консолидирания бюджет към 31 януари 2012 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика". Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на консолидирания бюджет, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.