Новини

2.3.2010 г.

Министерство на финансите публикува данните за изпълнението на консолидираната програма

Категория: Финанси

Постъпилите приходи и помощи към края на месец януари са в размер на 1 749.0 млн. лв., или 6.6 % от планираните в ЗДБРБ за 2010 година. Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец януари възлиза на 1 559.4 млн. лв., което е 89.2 % от общите постъпления по КФП. Приходите в частта на преките данъци са 219.6 млн. лв., което е 5.9 % от планираните за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 919.7 млн. лв., което е 8.0 % от програмата за годината. Приходите от ДДС са в размер на 474.7 млн. лв., или 7.0 % от планираните със ЗДБРБ за 2010 г. Постъпленията от акцизи за месец януари са в размер на 438.6 млн. лв., като изпълнението спрямо разчета за годината е 9.6 %. Приходите от мита възлизат на 6.4 млн. лв., или 4.6 % от разчетените за годината. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 48.4 млн. лв., или 6.7 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 31.01.2010 г. са 371.7 млн. лв., което представлява 7.2 % от разчетените за годината. Неданъчните приходи и помощите са в размер на 189.6 млн. лв., или 3.5 % от разчета за годината. Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на Република България за общия бюджет на ЕС) към 31.01.2010 г. възлизат на 2 248.1 млн. лв., което е 8.3 % от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са в размер на 1 738.7 млн. лв. (8.0 % от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 216.5 млн. лв. и лихвените плащания - на 216.0 млн. лв. (37.2 % от планираните за 2010 г.). През месец януари, съгласно календара за плащанията по обслужването на външния дълг на страната са изплатени 180.6 млн. лв. лихви по външни заеми. Спецификата на лихвения календар обуславя концентрирането на основната част от лихвените плащания по външни заеми в месец януари.  Изплатената към януари 2010 г. вноска на България от общия бюджет на ЕС възлиза на 76.9 млн. лв., което е в съответствие с регламент 1150/2000 на Съвета на ЕС.
Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма е отрицателно в размер на 499.1 млн. лв., което се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 303.7 млн. лв. и по европейските средства в размер на 195.4 млн. лв.
Фискалният резерв към 31.01.2010 г. е в размер на 7 378.9 млн. лв.
В началото на годината финансовата политика ще бъде умерено експанзивна, като временния дисбаланс в бюджетната позиция през първите месеци ще се обуславя от усилията за осигуряване на ресурс за приоритетно финансиране на политиките в секторите на селското стопанство, транспорта, строителството и др., както и оптимално оползотворяване на възможностите при усвояването на средствата от ЕС. По този начин реалната икономика ще получи тласък в най-трудните за бизнеса времена.