Новини

22.4.2011 г.

Покана за предоставяне на индокативни оферти за проект по ОПАК

Категория: Анализи

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНДИКАТИВНИ ОФЕРТИ

 

Администрацията на Министерския съвет възнамерява да кандидатства с проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса" в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд по приоритетна ос III "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 3.1 „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление", бюджетна линия BG051PO002/11/3.1-07. Крайният срок за подаване на предложенията е 29.04.2011 г. Информация за процедурата може да бъде намерена на страницата на ОПАК в интернет – http://www.opac.government.bg/images/stories/docs/777_Ukazania_3%201.pdf.

Съгласно Указанията на Управляващия орган на ОПАК, кандидатът следва да представи с проектното предложение индикативни оферти за цените на предвидените в проекта разходи. В тази връзка Администрацията на Министерския съвет кани всички заинтересовани физически и юридически лица с опит в изпълнение на посочените по–долу дейности да представят, в съответствие с професионалните си възможности и квалификация, индикативни оферти за:

1. Отделни индикативни оферти за подготовка на техническата документация за 4 процедури за провеждане на обществени поръчки:
1.1. Изработване на технически спецификации и на документация за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на основните дейности по проекта (дейност 2, 3 и 4);
1.2. Изработване на технически спецификации и на документация за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на Дейност 5 от проекта „Закупуване на хардуер и софтуер за пилотните администрации”;
1.3. Изработване на технически спецификации и на документация за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на дейностите за информация и публичност (дейност 6 от проекта);
1.4. Изработване на документацията за възлагане на обществена поръчка за извършване на одит на проекта (дейност 7 от проекта).

2. Индикативна оферта за изпълнение на основните дейности по проекта, а именно:
Дейност 2
Разработване на методическа и нормативна рамка за комплексно административно обслужване.
Основни резултати
 Изготвен анализ на състоянието и съществуващите практики в България и в 7 страни членки на ЕС в областта на комплексното административно обслужване;
 Проведено посещение в 2 страни членки на ЕС с продължителност за по 5 дни за по 8 експерти;
 Изготвени предложения за промени в нормативната уредба и/или създаване на нова такава, регламентираща комплексното административно обслужване, срокове за предоставяне на комплексни услуги и организация на комплексното административно обслужване;
 Изготвени проекти на нормативни актове за въвеждане на комплексното административно обслужване;
 Разработен Базисен модел на комплексно административно обслужване.
 Разработена програма за обучение на служителите от звената за административно обслужване;
 Проведени съпътстващи обучения на 400 служители от звената за административно обслужване.

Дейност 3
Избор на приоритетни административни услуги (в т.ч. услуги от обхвата на Директива 2006/123/ЕО), позволяващи комплексното им предоставяне на гражданите и бизнеса и разработване на предложения за оптимизация и реинженеринг на работните процеси.
Основни резултати
 Изготвен преглед на услугите, които се предоставят като комплексни и услугите, на които е направен реинженеринг на процесите;
 Идентифицирани приоритетни услуги, позволяващи комплексното им предоставяне;
 Разработени предложения за оптимизация и реинженеринг на процесите на най-малко 50 услуги;
 Проведен форум за най-малко 50 служители;
 Изготвени проекти на нормативни актове с цел реализация на комплексни услуги.

Дейност 4
Въвеждане на комплексно административно обслужване в избрани пилотни администрации.
Основни резултати
 Избрани най-малко 3 пилотни администрации;
 Идентифицирани нуждите от допълнителен хардуер и софтуер на пилотните администрации за внедряване на комплексно административно обслужване за избраните пилотни услуги;
 Анализ на необходимите условия за интегриране на услуги и разработване на необходимия софтуер;
 Обучени най-малко 50 ръководни и експертни служители от пилотните администрации за организиране предоставянето на пилотните комплексни услуги;
 Реализирани най-малко 10 комплексни услуги по различни канали за досъп.

3. Индикативна ценова оферта за изпълнение на дейност 5 от проекта, а именно:
Дейност 5
Закупуване на хардуер и софтуер за пилотните администрации
Основни резултати
 Доставени в пилотните администрации хардуер и софтуер в зависимост от конкретните нужди на пилотните администрации в рамките на 10% от допустимите разходи;

4. Индикативна ценова оферта за реализиране на дейности за информация и публичност със следните основни резултати:
 Проведена първа откриваща конференция за 120 души;
 Проведена заключителна конференция за 120 души;
 Изработване на рекламни материали (банери, флаш памет и др.);
 Подготвени и предоставени най-малко 240 комплекта информационни материали на участниците в конференциите;
 Публикувани най-малко 8 статии в два ежедневника.
 Подготвяне на аудио и видеоклипове за комплексното административно обслужване и излъчване в електронните медии.

5. Индикативна ценова оферта за провеждане на одит на изпълнението на проекта
Планираната продължителност на изпълнение на проекта е 18 месеца; териториалният обхват е Република България.

Индикативните оферти трябва да се изпращат до 26.04.2011 г., включително, на факс (02) 9885260 или на адрес: Администрация на Министерския съвет, Секретариат на Съвета за административната реформа, София 1000, бул. „Дондуков” № 1.
За повече информация:
1. Алеко Джилджов, тел. (02) 940 2007, ел.поща: a.djildjov@government.bg;
2. Павел Иванов,  тел.  (02) 940 2053; ел.поща: p.ivanov@government.bg