Новини

13.7.2011 г.

ДФ „Земеделие” одобри 189 заявления от Програмата за развитие на селските райони

Категория: Анализи

Заявленията са по Мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР. От началото на прием 2011 фондът е получил общо 995 предложения за подпомагане по мярката. Одобрените бенефициенти ще получават субсидия в размер на 1 500 евро годишно в продължение на 5 години.
   Изпратени са уведомителни писма с искане на допълнителна информация до 36 от кандидатите по мярката, а 8 от тях са оттеглили заявленията си за кандидатстване.
   Субсидиите по Мярка 141 се отпускат с цел преодоляване на трудностите, които изпитват полупазарните стопанства, когато преструктурират земеделската си дейност.
   Десет други общински проекта ще бъдат предложени за одобрение на заседанието на Експертната комисия за осигуряване на прозрачност на 15.07.2011 г. Проектите са по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места”