Новини

25.11.2011 г.

Общинската администрация нараства в противовес на централната

Категория: Анализи

Националният статистически институт публикува за първи път статистически данни за числеността на наетите лица в администрацията на изпълнителната власт. Информацията има за цел да подпомогне органите на държавното управление при изготвянето на анализи и прилагането на мерки и политики за реформиране на администрацията на изпълнителната власт. По данни на НСИ администрацията на изпълнителната власт е нараствала през разгледаното тримесечие, но този ръст се дължи изцяло на увеличение на териториалната администрация и по-точно на общинската. Наблюдава се ясна тенденция на намаляване на администрацията на централно ниво в противовес на нарастването на заетия персонал в общинската и районната.
 

Наети лица в администрацията на изпълнителната власт – Данни на НСИ


НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО ПРАВОТНОШЕНИЕ ПРЕЗ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 Г. В АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ

(Списъчен брой в края на месеца)

 

Юли

Август

Септември

АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ (ОБЩО)*

96 837

97 063

97 204

І. ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ*

54 706

54 824

54 615

от тях:

І.1. Министерства и администрация на министерски съвет*

6 817

6 793

6 743

І.2. Държавни агенции

2 774

2 754

2 752

І.3. Държавни комисии

481

492

489

І.4. Изпълнителни агенции

17 532

17 700

17 674

І.5. Админинстративни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяване на изпълнителната власт

25 630

25 597

25 471

І.6. Административни структури, създадени с нормативен акт, отчитащи се пред народното събрание

1 010

1 022

1 019

І.7. Структури по чл.60 от Закона за администрацията

462

466

467

ІІ. ТЕРИТОРИАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ

42 131

42 239

42 589

от тях:

ІІ.1. Общински и районни администрации

33 553

33 674

34 044

ІІ.2. Областни администрации

1 484

1 480

1 458

ІІ.3. Специализирани териториални администрации, създадени като юридически лица с нормативен акт

7 094

7 085

7 087


* В данните не се включват наетите лица в Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната