Новини

16.4.2009 г.

През март равнището на безработицата е 6.88 на сто

Категория: Анализи

Равнището на безработица в страната през месец март е 6.88%, а регистрираните безработни са 254 899. През март на работа са постъпили 18 082 безработни. Наблюдава се ръст на устроените на работа с 26.2% спрямо февруари, което е свързано с увеличеното търсене на труд чрез бюрата по труда, основно за стартиралите сезонни дейности, но съществено влияние оказва и работата на трудовите посредници в Дирекциите "Бюро по труда".

По програми и мерки за заетост и обучение, реализирани от Агенцията по заетостта, през март са работили 82 849 лица – със 7026 повече от месец февруари. Увеличен е броят на работилите лица през месеца, както по програми за заетост и обучение, така и по преференциални мерки по Закона за насърчаване на заетостта. 

Към 31 март 2009 г. в бюрата по труда са останали незаети общо 9723 работни места. Най-много са те в преработващата промишленост (2651), в хотелиерството и ресторантьорството (1342), в търговията (927) и в селското стопанство (821). Част от обявените места в областта на селското стопанство и туризма ще се заемат през април. Почти 2900 работни места са останали незаети повече от един месец. 

Намалява броят на безработните, конкуриращи се за едно работно място, като през март те са 9 (средно за страната) при 11 за предходния месец. Показателят се понижава спрямо февруари, поради по-големия брой обявени работни места през месеца. Запазва се устойчивата тенденция почти всички безработни (17 071 лица - 94.4%) да започват работа чрез бюрата по труда. Преобладаващата част от тях (10 617 лица или 62.2%) са намерили реализация на първичния пазар.