Новини

15.6.2009 г.

Доходите ни нарастват с 8.3% на годишна база

Категория: Анализи

Общият доход средно на лице от домакинство през април 2009 г. е 304.36 лв. и спрямо същия месец на 2008 г. нараства с 8.3%. Основната част от този доход на домакинствата се формира от получаваната работна заплата и
пенсии. Техният относителен дял в общия доход за месеца е 79.9%. Общото за тях е, че в абсолютна стойност продължава тенденцията на увеличение, която се наблюдава и при направените сравнителни анализи за първите три месеца на тази година.

Наблюдава се известно изменение в структурата на общия доход по отношение на източниците, които го формират, както следва:

На първо място работната заплата, като основен източник на доход на домакинствата, нараства и достига 160.40 лв. средно на лице от домакинството, което е с 7.8% повече спрямо същия месец на миналата година. Относителният дял на работната заплата в общия доход е 52.7%.

Вторият по значение източник на доходи за българските домакинства са доходите от пенсии. Относителният им дял в общия доход се увеличава с 4.7 процентни пункта и съставлява 27.2% от него. За сравняваните едноименни
месеци доходите от пенсии нарастват – от 63.28 лв. на 82.64 лв. средно на лице от домакинство или с 30.6%.
През април 2009 г. доходите от самостоятелна заетост намаляват спрямо същия месец на миналата година - със 17.4%, като достигат 20.15 лв. средно на лице от домакинство. Техният относителен дял в общия доход също намалява - с 2.1 процентни пункта и заема 6.6% от неговата структура. Другите доходи от социално осигуряване и социални помощи през април 2009 г. имат сравнително малко значение за формирането на общият доход на
домакинствата. Те нарастват за периода с 45.2%, като достигат 10.22 лв. средно на лице, а относителният им дял се увеличава с 0.9 процентни пункта и представлява 3.4% от неговата структура.