Новини

7.8.2009 г.

Повишава се доверието на потребителите

Категория: Анализи

Изследване на НСИ за юли 2009 г. показва повишаване на общия показател „доверие на потребителите” с 5.5 пункта. Относително повече нараства „доверието” на населението в селата с 6.4 пункта в сравнение с градовете – 5.0 пункта.
Мненията на потребителите се изместват от отрицателни към неутрални или положителни за последната година спрямо април 2009. Относително по-благоприятни са очакванията за бъдещата икономическата ситуация.
В сравнение с три месеца по-рано леко се подобрява оценката на потребителите при настоящата икономическа ситуация да се правят разходи за предмети с дълготрайна употреба и съответно по-влошена e оценката да се правят спестявания.
По-благоприятни спрямо април са оценките на потребителите по отношение на изменението на потребителските цени през последните дванадесет месеца. Традиционно мненията са, че цените са се повишили, но продължават да се увеличават мненията че цените не се променят или се понижават, в резултат на което балансовият показател пада с 11.8 пункта. По-малко негативизъм има и в инфлационните очаквания за следващите дванадесет месеца - 8.5 пункта подобрение на показателя.
Очакванията за безработицата в страната през следващите дванадесет месеца се изместват също към по-умерените мнения - от „рязко ще се увеличи” към „слабо ще се увеличи”, „ще остане на същото ниво”, и дори в ниска степен към положителните - „слабо ще се намали”. Средното изменение на мненията е в посока на понижение с 4.7 пункта на балансовия показател, което обаче не може да компенсира натрупаните негативни очаквания по отношение на безработицата, регистрирани при предходните две наблюдения през тази година, когато показателят скача съответно с 29.5 пункта през януари и с 15.9 пункта през април.
Песимистичните очаквания за промените във финансовото състояние на домакинствата през последните дванадесет месеца са повече от оптимистичните и поддържат нивата от преди три месеца. За следващите дванадесет месеца има нарастване на положителните очаквания по отношение на финансовото състояние на домакинствата - 4.4 пункта подобрение на показателя.