Новини

14.10.2009 г.

0% месечна инфлация за месец септември 2009

Категория: Анализи

Индексът на потребителските цени за септември 2009 е 100% спрямо август 2009г., което означава, че месечната инфлация за месец септември 2009 е 0%.Принос има увеличението на цените в групата „Хранителни продукти и безалкохолни напитки” и намалението на цените в групите „Транспорт” и „Свободно време, развлечения и културен отдих”.
Инфлацията от началото на годината (септември 2009 г. спрямо декември 2008 г.) е минус 0.1%, а годишната инфлация за септември 2009 г. спрямо септември 2008г. е 0.2%.
Средногодишната инфлация за периода октомври 2008 - септември 2009 г. спрямо периода октомври 2007 - септември 2008 г. е 5.0%.
Стоките и услугите, при които е отчетено повишение са хранителни продукти и безалкохолни напитки а 0,5%, облекло и обувки с 0,9%, здравеопазване с 0,6%, образование - 5,2%, ресторанти и хотели - 0,4%, други - 0,3%. Намление се наблюдава при жилища, горива, вода с 0,1%,транспорт - 1,2%, съобщения - 0,2%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за септември 2009 г. спрямо август 2009 г. е 99.8%, т.е. месечната инфлация е минус 0.2%. Основна причина за намалението на общия ХИПЦ, който измерва изменението на цените на стоките и услугите, използвани от всички домакинства на територията на страната (включително и чуждестранните), е намалението на цените в групите „Транспорт” и „Свободно време, развлечения и културен отдих”. Разликите в стойностите на двата индекса се обуславят от различния обхват и структура на изчисление.
Според ХИПЦ инфлацията от началото на годината (септември 2009 г. спрямо декември 2008 г.) е 1.0%, а годишната инфлация за септември 2009 г. спрямо септември 2008 г. е 0.2%. Средногодишната инфлация за периода октомври 2008 - септември 2009 г. спрямо периода октомври 2007 - септември 2008 г. е 4.4%.
Според този индекс цените на стоките и сулугите са се изменили, като увеличение отбелязват хранителни продукти и безалкохолни напитки с 0,5%, облаекло и обувки с 0,6%, поддържанена дома с 0,1%, здравеопазване с 0,5%, образование - 5,4%, ресторанти и хотели - 0,2% и други - 0,6%. Спад се наблюдава при транспорт с 1.0%, съобщения - с 0.2% и свободно време, развлечение и културен отдих с 4.2%.