Новини

14.10.2009 г.

МС прие предложения за промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Категория: Анализи

Министерският съвет одобри проект на промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). С тях се премахват противоречия между данъчното ни законодателство и правото на ЕС. Със законопроекта се дава право на чуждестранните физически лица, местни на държавите-членки, да приспадат разходите, свързани с придобитите доходи от източник в България, подобно на местните за България физически лица.

Въвежда се деклариране на предоставени и получени парични заеми, ако общо надхвърлят 5000 лв. (годишно или като остатък в края на годината). Изключение правят получените кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции. Въведеното деклариране на заемите е в изпълнение на Графика на неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт за изпълнение на показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност за периода септември – декември 2009 година. Промяната се обуславя и от необходимостта от предварителна информация при извършването на контролни действия от органите по приходите относно доходите на физическите лица.

Премахва се изискването за подаване на годишен финансов отчет в НАП. Вместо него предприятията на физическите лица–търговци следва да подават в НАП годишен отчет за дейността си (екземпляра за статистиката).

Направени са изменения на условията за необлагане на доход, придобит от продажба на един недвижим жилищен имот. Формирането на основата за облагане при продажба на акции или дялове, получени срещу направена непарична вноска и обхвата на трудовите правоотношения по смисъла на закона също са променени. Във връзка с необлагането на дохода от продажба или замяна на имот се въвежда минимален тригодишен срок на притежаването му. Целта на промяната е да се разграничат инцидентните сделки от свързаните с търговска дейност на лицето.

Данъчното облекчение за млади семейства е отменено, тъй като действащите разпоредби не са прецизни и съдържат евентуална дискриминация по признаци възраст и семейно положение.