Новини

22.10.2009 г.

На 28.10.2009 МФ ще проведе аукцион за продажба на ДЦК

Категория: Анализи

МФ организира допълнителен аукцион за продажба на 5-годишни ДЦК, заложен в Емисионния календар. Предложени ще са ДЦК от емисия с ISIN BG 20 300 09 117 с падеж 18.02.2014 година  в обем от 30 млн. лева.
Тенденцията, забелязана на предходните търгове запазва своя тренд на  повишаване на интереса на банки първични дилъри и техни клиенти (пенсионни фондове, договорни фондове, застрахователни дружества и др.). Подадените заявки надхвърлиха предложеното количество близо 4 пъти. Коефициентът на покритие на аукциона е 3,91 и това е най-високият от декември 2006 г. до сега.
Запази се тенденцията за намаляване на постигната доходност на първичния пазар на ДЦК. Средната одобрена доходност на аукциона е 3,74%, като спредът в сравнение с котировките на вторичен пазар на германски съкровищни облигации (бундесбондове) със същия приблизителен остатъчен матуритет е в рамките на 260 базисни точки, което е най-ниският спред, постигнат на първичен пазар спрямо бундесбондовете от началото на 2009 година. Тази тенденция е повлияна главно от демонстрираните категорични намерения от страна на правителството за провеждане на гъвкава и адекватна на финансовата ситуация емисионна политика за пазарно финансиране на заемните нужди на държавата, както и от доброто състояние и високата ликвидност на финансовата система в страната
През последните два месеца се наблюдават положителни индикации за промяна на пазарната среда в България. Рисковата премия на Република България, като емитент на суверенен дълг, измерена чрез показателя CDS спред (цената на протекция от неплатежоспособност), регистрира рекордно ниски стойности за последната година - 185 базисни точки на 23.09.2009 г, при най-висока стойност от 698 базисни точки на 09.03.2009 г (193 базисни точки на 19.10.2009 година). От началото на годината цената на краткосрочния левов ресурс, измерен чрез индекса ЛЕОНИА, базиращ се на представителна част от сключените овърнайт депозити, намаля от нива над 4% до 0,60 % на 16.10.2009 година, което прави инвестицията в правителствени ценни книжа ниско рискова и много атрактивна.