Новини

6.1.2010 г.

Общата численост на служителите в МВР е 61 170

Категория: Анализи

Общата численост на служителите в МВР е 61 170 щатни бройки, записа правителството в Правилника за прилагане на Закона за МВР, като по този начин за първи път регламентира публично колко души работят в системата. 17 520 от щатовете са за държавни служители с висше образование, 35 740 – за държавни служители със средно образование, и 7910 – за лица, работещи по трудово правоотношение.

Одобрените днес от кабинета промени в Правилника за прилагане на Закона за МВР отразяват измененията в закона, гласувани от Народното събрание в края на м. г. С тях изчерпателно се урежда функционалната компетентност на новите и промените в съществуващи структури на МВР. Създават се предпоставки за подобряване ефективността на управлението на системата чрез оптимизиране организацията на работа, включително на координацията в дейността на отделните звена.

Регламентирани са структурата, основните задачи и правомощията на органите на главните дирекции на МВР – „Криминална полиция”, „Охранителна полиция”, „Гранична полиция”, „Досъдебно производство”, „Пожарна безопасност и спасяване”, „Борба с организираната престъпност” и „Гражданска защита”, както и на самостоятелните дирекции „Миграция”, „Български документи за самоличност”, „Международни проекти” и „Национална система 112”.

Вместо досегашните 15 специализирани административни дирекции в МВР, се формират 13, като изчерпателно е уредена тяхната функционална компетентност. Нова дирекция е „Координация и информационно-аналитична дейност”, която обединява задачите и дейностите на досегашните дирекции „Стратегическо планиране, информация и анализ” и „Административно обслужване” и на звеното „Сигурност на информацията”. Създадени са дирекции „Вътрешен одит” и „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС)”. Определят се функциите на Специалната куриерска служба, която е на пряко подчинение на министъра на вътрешните работи, и на звеното „Ведомствена служба по трудова медицина”.