Новини

16.3.2010 г.

НСИ пулбикува резултати от наблюдението на работната сила през 2009г.

Категория: Анализи

Според доклад на Националния статистически институт за наблюдението на работната сила броят на активните лицата от 15- до 64-годишна възраст е 3 441.5 хил. Това са 67.2% от населиението на същата възраст.
През 2009г. намалява коефициентът на икономическата активност с 0.6 пункта. Общият брой на заетите лица е 3 253.6 хил., от които 3 204.8 хил. са на възраст 15 - 64 навършени години.Коефициентът на заетост за населението на 15 - 64 навършени години намалява с 1.4 пункта в сравнение с 2008 г. и достига 62.6%. Коефициентът на заетост на мъжете (15 - 64 навършени години) е 66.9%, или с 8.6 пункта по-висок от този на жените (58.3%). Коефициентът на безработица се увеличава с 1.2 пункта в сравнение с 2008 г. и достига 6.8%. При мъжете нарастването на коефициента на безработица (с 1.5 пункта) е по-голямо в сравнение с това при жените (с 0.8 пункта). Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години намалява с 1.7 пункта при мъжете и нараства с 1.5 пункта при жените, като общо за двата пола този коефициент (46.1%) приблизително запазва стойността си от 2008
година. Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 680.3 хил., от които 712.0 хил. са мъже и 968.3 хил. - жени. Коефициентът на икономическа неактивност е 32.8%, съответно 28.0% за мъжете и 37.5% за жените.