Новини

19.5.2010 г.

Приет е отчет за изпълнението на Работната програма за 2009 на Комуникационната стратегия

Категория: Анализи

Министерският съвет прие отчет за изпълнението на Работната програма за 2009 г. на Комуникационната стратегия на България за Европейския съюз и Работна програма за 2010 г.
Годишният отчет за 2009 г. отразява извършените дейности от държавните институции и дипломатическите представителства на България в чужбина и изпълнението на бюджета на Комуникационната стратегия. През 2009 г. по Националния план беше осъществена комуникация с конкретни целеви групи, посветена на чувствителни области в процеса на интеграция - борбата с престъпността и корупцията, съдебната система, реформирането на местното самоуправление, административния капацитет, социалната система и здравеопазването, свободното движение на хора. Дейностите по Международния план бяха насочени към популяризиране на положителния образ на България и приноса й в Европейския съюз.
Целите и приоритетите на Работната програма за 2010 г. са насочени изключително по Международния план и се основават на приоритетите на българската външна политика за подобряване на положителния образ на България и на обществените нагласи към страната ни в ЕС. Съществени задачи на Стратегията са осигуряването на публичност на изпълнението на българските ангажименти, произтичащи от членството на страната в ЕС, популяризиране на позициите й по общоевропейските политики, стратегии и инициативи, както и на приноса й в европейското културно многообразие.
С оглед на необходимостта от постигане на максимална ефективност на планираните действия, в Работната програма е заложено осъществяването на комуникационни кампании, предимно в другите страни от ЕС и в страните с евроатлантическа перспектива в региона. Общият бюджет на Работната програма за 2010 г. е 900 000 лв.