Новини

4.4.2012 г.

Правителството прие Национална програма по безопасност и здраве при работа за 2012 г.

Категория: Здраве

Правителството прие Националната програма за 2012 г. по безопасност и здраве при работа. В документа са залегнали законодателни, организационно-технически, здравни и други превантивни мерки за осигуряване на здраве и безопасност на работното място. Целта е да се осигури благосъстояние при работа като се отчитат промените на работното място и възникването на нови професионални рискове.
 

Изпълнението на програмата ще допринесе за намаляване на степента на професионалните рискове и повишаване на защита на работещите; размера на загубеното работно време в резултат на отсъствие от работа поради временна нетрудоспособност; броя на лицата, напускащи предприятията поради лоша работна среда, или преждевременно пенсиониране и неработоспособност (инвалидност); разходите, изразходвани от работодателите за съдействие при завръщане на работа (консултации, обучение, приспособяване към работното място и др.); загубеното производствено време, непроизведена продукция и неизвършени услуги като следствие от събитие, което завършва с травма; осигурителната и застрахователната тежест и др.
 

В проекта се отчита състоянието, тенденциите и основните предизвикателства пред политиката, които определят основните акценти в развитието на дейността по безопасност и здраве при работа през 2012 г.
 

Статистиката на НОИ за трудовите злополуки показва намаляване на общия брой трудови злополуки за периода от 2009 г. до 2011 г. с 12 на сто. През 2009 г. са регистрирани общо 3125 трудови злополуки, през 2010 г. – 3025 и през 2011 г. – 2752. Наблюдава се и намаляване на броя на смъртните злополуки за периода от 118 на 86, както и при загубените календарни дни от трудови злополуки с 40 на сто.
 

През 2011 г. продължи тенденцията за спад в нарушенията на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труда и увеличаване на нарушенията на разпоредбите на Кодекса на труда. Относителният дял на нарушенията в областта на здравословните и безопасни условия на труд е 43%, а по законосъобразността на трудовите правоотношения - 56%, докато през 2010 г. те са били съответно 53% и 46 на сто.