Новини

14.1.2016 г.

Административният регистър има нова версия

Категория: Държавна администрация

От 11 януари 2016 година официално функционира нова версия на Административния регистър. Чрез Регистъра администрацията на изпълнителната власт представя информация за органите на изпълнителната власт, функциите, организацията на работа, предоставяните административни услуги, обявленията за конкурси за държавни служители и конкурси или обяви за назначаване по трудово правоотношение, човешките ресурси и състоянието на държавната администрация. Информацията в регистъра е стандартизирана и проследима във времето. Новата версия позволява създаването на справки по информацията в АР.

Информацията в Административния регистър се въвежда и актуализира от служители от съответната администрация.

Административният регистър се поддържа чрез Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА), разработена по проект К12-11-1/26.02.2013 г. "Интегрирана информационна система на държавната администрация - гаранция за прозрачност и ефективност", осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. ИИСДА ще работи във взаимодействие с Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация (ЕИСУЧРДА), обновена по проект К 12-21-1/26.02.2013 г. „Подобряването на управлението на човешките ресурси чрез усъвършенстване на ЕИСУЧРДА – предпоставка за ефективна администрация", осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.