Новини

17.11.2011 г.

Министърът на отбраната ще определя броя на трудовите договори по ПМС 66/1996 в системата на ведомството и в армията

Категория: Отбрана

Правителството одобри допълнение в Постановление №66 от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации. Документът позволява в бюджетните организации по трудов договор на минимална работна заплата да бъдат назначавани, извън утвърдената численост на персонала, допълнителен брой служители за извършване на определени дейности. Тази категория лица не може да надхвърля 8 на сто спрямо персонала на ведомствата. За системата на МО тя е определена на 6 на сто.
 

Утвърдената днес промяна дава възможност на министъра на отбраната да упражнява контрол при определяне на необходимите за отделните структури длъжности по допълнителни разписания в зависимост от реалните им потребности. Това ще позволи да се направи преразпределение на договорите между различни второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на отбраната, които с последните промени в законодателството станаха самостоятелни юридически лица. Целта е да се оптимизира числеността на допълнителните трудови договори в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, с което ще се намалят разходите за възнаграждения и осигуровки.