Новини

14.3.2012 г.

България и Канада регламентират взаимното изплащане на пенсии

Категория: Социална политика и заетост

Правителството одобри проект на Спогодба за социална сигурност между България и Канада и упълномощи министъра на труда и социалната политика да подпише документа при условията на последваща ратификация.

Спогодбата се основава на принципите за еднакво третиране на лицата, износ на пенсии, приложимост само на едно законодателство по отношение задължението за осигуряване и сумиране на периодите на осигуряване. В персоналния й обхват е включено всяко лице, което е или е било подчинено на законодателството на Канада или България или и на двете страни, както и лицата, чиито права произтичат от правата на първото лице, по смисъла на приложимото законодателство на която и да е от страните.

Материалният обхват е ограничен до пенсионното законодателство на двете държави. По отношение на България са включени пенсиите за осигурителен стаж и възраст, пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, както и произтичащите от тях наследствени пенсии. По отношение на Канада помощи и гарантирани добавки към дохода се изнасят по отношение на лице, намиращо се извън страната, само до степента, позволена от Закона за социалната сигурност за старост.

Като основно правило е предвидено лицата, които упражняват трудова дейност като заети лица на територията на една от договарящите страни, да са подчинени на законодателството в областта на социалната сигурност на държавата, в която работят. По отношение на самостоятелно заетите лица в случаите, когато работят за своя сметка на територията на другата страна или на територията на двете страни, е предвидено те да останат подчинени на законодателството на договарящата страна, на територията на която пребивават.

Предвижда се взаимно зачитане на осигурителните периоди, завършени съгласно законодателствата на двете държави, като те се сумират за преценяване на правото. Ще се зачитат и периоди, придобити преди влизане в сила на Спогодбата. Има възможност да се взима предвид и осигурителен период, завършен в трета страна, с която и двете страни са обвързани с инструменти за социална сигурност.

Одобрен беше и проект на Административна спогодба за прилагане на Спогодбата за социална сигурност. Документът въвежда процедурните правила за техническото прилагане на Спогодбата, конкретизира институциите и агенциите за връзка, както и техните правомощия.