Новини

28.3.2012 г.

Приета е националната програма за 2012 г. за превенция и защита от домашно насилие

Категория: Социална политика и заетост

До края на годината трябва да бъдат изработени минимални стандарти за социални услуги за пострадали от домашно насилие. Това е записано в одобрената днес от правителството годишна Програма за превенция и защита от домашното насилие. Стандартите ще се отнасят до универсалните и специфични услуги, които институциите ще предлагат в подкрепа на пострадалите.

Програмата предвижда също изготвянето на национален координационен механизъм в помощ на жертвите на домашно насилие, чиято цел е да оптимизира и да направи по-ефективно взаимодействието на институциите в подкрепа на пострадалите хора.

По отношение на превенцията Програмата предвижда национална мобилна група за психологическа подкрепа да работи с деца, пострадали или в риск от насилие, и да подпомага училищните екипи на места, в които няма психолози. МОМН отговаря за разработването на механизъм за подпомагане на училищата за справяне с училищния тормоз. В Програмата са включени също обучения на учители, магистрати, социални работници, служители на МВР за оказване на квалифицирана интервенция в случаите на домашно насилие.

Средствата за реализацията на тези мерки са предвидени в бюджетите за 2012 г. на министерствата и ведомствата. За част от другите мерки в програмата няма да е необходимо допълнително бюджетно финансиране. Те могат да бъдат реализирани чрез използване ресурса на собствени специалисти и по проекти в партньорство с НПО. Такива са случаите с разработването на минимални стандарти за социална работа при случаи на домашно насилие, на промени в законодателството в областта на социалните услуги и закрилата на детето, осъществяването на контрол върху прилагане на нормативната уредба и др. Някои от дейностите (основно обучение на магистрати, социални работници и служители на МВР) тази година ще бъдат осигурени по Норвежкия финансов механизъм.