Новини

9.5.2012 г.

Пет организации на и за хора с увреждания са признати за представителни на национално равнище

Категория: Социална политика и заетост

Правителството прие решение за признаване на пет неправителствени организации на и за хора с увреждания за представителни организации на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за срок от три години. Това са Съюзът на инвалидите в България, Асоциацията на родителите на деца с увреден слух, Съюзът на слепите в България, Асоциацията на родителите на деца с нарушено зрение и Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите.
 

Организациите са регистрирани в обществена полза и отговарят на общите и специфични критерии за признаване на представителство на национално равнище.
 

Националният съвет за интеграция на хората с увреждания е консултативен орган към Министерския съвет. Чрез участието на организациите в него се осигурява добро сътрудничество между гражданското общество и правителството във формиране на политиката за осигуряване на равни възможности на хората с различни видове увреждания, както и гарантиране на техните права и зачитане на достойнството им.