Новини

8.4.2011 г.

Предприемат се мерки за развитие на българския капиталов пазар

Категория: Икономика

Правителството прие Концепция за интеграция на „Българска фондова борса” АД и „Централен депозитар” АД в европейските и световни финансови пазари и възложи на вицепремиера и министър на финансите изпълнението и контрола по изпълнение на концепцията.

 Документът определя насоките за организация, провеждане и приключване на интеграцията на БФБ и ЦД чрез приватизация, която да осигури тяхното бъдещо стабилно и ефективно управление, а в резултат на това – и развитие на българския капиталов пазар като цяло. Консолидацията има три основни цели:

-         развитие на българския капиталов пазар и гарантиране на неговото бъдеще сред европейските пазари;

-         изграждане на по-ликвиден и по-надежден борсов пазар, с по-ефективна инфраструктура и практики, напълно хармонизирани с най-добрите международни стандарти;

-         утвърждаване на българския капиталов пазар като инфраструктурен център за капиталовите пазари в региона.

Развитието на българския капиталов пазар е основният приоритет, залегнал в приетата от ръководството на „Българска фондова борса – София” АД Стратегия за развитието на БФБ за периода 2010-2012 г. Правителството подкрепя тази цел като приоритетна, тъй като модерният и ефективно работещ капиталов пазар е фактор за българската икономика с пряко отражение върху икономическия растеж и финансовата стабилност. Развитието на лидвиден и надежден пазар, възстановяването на доверието на местните и чуждестранните инвеститори, въвеждането на атрактивни борсови продукти и повишаването на сигурността на борсовата търговия изискват постоянна хармонизация с европейските стандарти и активна и последователна политика от страна на участниците в капиталовия пазар, в т. ч. на държавата. Осъществяването на тази цел е неизбежно свързано с интегрирането на българския капиталов пазар с голям световен или европейски капиталов пазар.