Новини

13.4.2011 г.

Подобряване на инфраструктурата и бизнес средата са основни приоритети в Националната програма за реформи

Категория: Икономика

Правителството прие Националната програма за реформи на Република България за периода 2011-2015 г. (НПР) в изпълнение на Стратегията „Европа 2020”, както и Плана за действие с мерките, заложени в НПР.

Националната програма за реформи отчита новите моменти в процедурите по макроикономическото наблюдение в рамките на Европейския семестър. Тя е хармонизирана и с Конвергентната програма на Р България (2011-2014) и пряко отразява препоръките в заключенията на доклада на Европейската комисия за Годишния преглед на растежа. Програмата отчита специфичните предизвикателства пред икономика от отворен тип като българската, която следва да се ориентира към по-висока конкурентоспособност.

Като приоритетни за икономическата политика области в НПР са изведени подобряването на инфраструктурата и бизнес средата, привличането на инвестиции, повишаване конкурентоспособността на младите хора и повишаване на доверието в държавните институции.

Предложените в документа мерки на икономическата политика са насочени към преодоляване на съществуващите предизвикателства пред оптималното развитие на основните фактори за растежа на икономиката и към достигане на националните цели в изпълнение на Стратегията „Европа 2020”. Ясно са изведени приоритетните мерки и реформи, които ще бъдат приложени в краткосрочен план и така ще подкрепят по-бързото възстановяване на българската икономиката.

В Плана за действие е представен подробен списък от мерки за преодоляване на идентифицираните основни фактори за растежа и за постигане на националните цели с времеви график за изпълнение. Посочени са и отговорните институции, разходите за прилагането на мерките, очакваните резултати, както и индикатори за отчитане на напредъка в изпълнението.

В резултат на успешното прилагане на заложените в НПР мерки и реформи се очаква до 2020 г. жизненият стандарт в страната да достигне до 60% от средното равнище в Европейския съюз.

Представените в Програмата политики и мерки, както и тези в Конвергентната програма отразяват и целите на т. нар. Пакт за еврото плюс, главно по отношение на насърчаване на конкурентоспособността и заетостта и допълнителното повишаване на устойчивостта на публичните финанси.