Новини

20.7.2011 г.

Бюджетният дефицит за първото полугодие на 2011 година е 0,9 % ОТ БВП

Категория: Икономика

Дефицитът на касова основа се подобрява номинално с 862,5 млн. лв. спрямо същия период на 2010 г.

По предварителни данни бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на юни 2011 г. е отрицателно в размер на 652,1 млн. лв. или 0,9 % от прогнозния БВП. То се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 455,9 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 196,2 млн. лева. За сравнение, дефицитът за периода януари-юни 2010 г. бе в размер на 1 514,5 млн. лв. (2,2 % от БВП), или за първото полугодие на 2011 г. дефицитът по КФП на касова основа се подобрява номинално с 862,5 млн. лв., (1,3 п.п. от БВП).

Постъпилите приходи и помощи по КФП към края на месец юни възлизат на 12 041,0 млн. лв. или 45,9 % от годишните разчети. Спрямо същия период на 2010 г. постъпленията по КФП за първото полугодие бележат ръст от 7,6 % или 851,8 млн. лв., което  се дължи в най-голяма степен на по-високите постъпления от косвени данъци, които са нараснали с 638,1 млн. лв. (15,8 %). Постъпленията от преки данъци и други данъци по ЗКПО също бележат известен ръст спрямо отчетените за същия период на 2010 година.

Разходите по консолидирания бюджет, включително вноската на България за общия бюджет на ЕС към 30 юни възлизат на 12 693,1 млн. лв., което е 45,1 % от годишния разчет. В структурно отношение спрямо юни 2010 г. разходите за заплати и осигурителни вноски и капиталовите разходи са по-ниски, докато при здравноосигурителните плащания се отчита нарастване.

Фискалният резерв към 30 юни 2011 г. възлиза на 5,2 млрд. лева.

Данните на база консолидираните месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити към 30.06.2011 г. ще бъдат публикувани в края на месец юли.