Новини

27.3.2012 г.

Конкурентоспособност, растеж и заетост са основните приоритети в НПР на България

Категория: Икономика

Конкурентоспособност, растеж и заетост са основните икономически приоритети на България, отразени в Националната програма за реформи 2012-2020 година в изпълнение на стратегията Европа „2020". Документът, обхващащ по-голям период, в сравнение с миналата година, беше представен на обществена дискусия от заместник-министъра на финансите Боряна Пенчева и от директора на дирекция „Икономическа и финансова политика" в МФ Маринела Петрова. Участие в дискусията взеха експерти и заместник-министри, представители на работодателите и синдикатите, икономисти и социални партньори.
 

В българската Национална програма за реформи до 2020 г. са отразени приоритетните области от Годишния преглед на растежа на ЕК, посочи Боряна Пенчева. Сред тях са благоприятстваща растежа фискална консолидация и възстановяване на нормалното кредитиране на икономиката, особено в областта на малките и средни предприятия. Определените от ЕК приоритети включват също и модернизиране на публичната администрация и преодоляване на безработицата и социалните последствия от кризата.  Боряна Пенчева разясни и приоритетните цели по Пакта „Евро плюс", които са отразени и в българския стратегически документ, като подчерта, че България е против данъчната хармонизация, тъй като прякото данъчно облагане е национална компетенция. Европейският семестър вече не е само политически инструмент, предвиждат се и конкретни санкции за неизпълнените ангажименти, напомни Боряна Пенчева. Важно е да заложим амбициозни, но едновременно с това реалистични цели и конкретни мерки, добави тя.
 

В изложението си Маринела Петрова изброи специфичните приоритети и фактори за растеж на България, които включват подобряване на инфраструктура, конкурентоспособна младеж, благоприятна бизнес среда и повишаване на доверието в държавните институции. Тя уточни, че актуализацията на НПР надгражда предходната програма с фокус върху изпълнението на мерки в отговор на препоръките на Съвета от 2011 г., както и с фокус върху макроикономическите дисбаланси и устойчивостта на тяхната корекция.
 

В НПР националните цели за изпълнение на стратегията "Европа 2020" остават непроменени спрямо периода 2011-2015 г., подчерта заместник-министър Пенчева. Целите предвиждат постигане на 76% заетост сред населението на възраст 20-64 години до 2020 г., а размерът на инвестициите в научно-изследователска и развойна дейност трябва достигнат 1.5% от БВП. До 2020 г. възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия трябва да достигнат 16% от БВП, а енергийната ефективност да се повиши с 25 на сто. През следващите десет години броят на живеещите в бедност у нас трябва да намалее с 260 хиляди души, предвижда още документът. Делът на преждевременно напусналите образователната система трябва да се ограничи до 11%, а делът на завършилите висше образование във възрастовата група 30-34 години трябва да достигне 36% до 2020 година.
След изготвяне на крайния вариант и одобрението му от правителството, Министерството на финансите следва да изпрати Националната програма за реформи на Република България (2012-2020 г.) на Европейската комисия до средата на месец април 2012 година.