Новини

12.5.2009 г.

Външнотърговският стокообмен се свива

Категория: Икономика

Външнотърговският стокообмен на Република България за периода януари - март 2009 г. по предварителна оценка възлиза на 13,3 млрд. лева по текущи цени. В сравнение с предходната година намалението е с 27,4 %. През първото тримесечие са изнесени стоки за 5,5 млрд. лв. и спрямо съответният период на 2008 г. износът е намалял с 23,3 %. Внесени са стоки (по цени CIF) за 7,8 млрд. лв., или с 30 % по- малко от предходната година. Тенденцията вносът да е по-голям от износа се запазва и в началото на 2009 година. Стойността на внесените стоки е с 43,3% по-голяма от стойността на изнесените, но намалението на стойностните обеми спрямо предходната година при вноса са по-значими. Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и възлиза на 2,4 млрд. лв., което е с 1,7 млрд. лева по-малко от салдото за първото тримесечие на 2008 година. По цени FOB/ FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) отрицателното салдо за първото тримесечие на 2009 г. възлиза на близо 2 млрд. лева. Повече