Новини

18.8.2009 г.

Продължава спадът в икономиката

Категория: Икономика

 

БВП на България отбелязва спад на икономиката с 4.8% за второто тримесечие на 2009г. спрямо същия период на предходната година. В номинално изражение БВП достига до 15 826 млн. лв. в текущи цени.Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност възлиза на 13 105 млн. лв. в текущи цени. В сравнение с второ тримесечие на 2008 г., брутната добавена стойност реално намалява с 3.4%.

Спадът се дължи основно на намаление на добавената стойност в индустриалния сектор. Тя е с 9.8% по- малко в сравнение с второ тримесечие на 2008 година. За същия период на миналата година, реалният растеж на добавената стойност в сектора на услугите е 0.3%. В аграрния сектор брутната добавена стойност намалява реално с 6.6%. Добавената стойност, реализирана от аграрния сектор определя 6.2% от общата добавена стойност в икономиката. Относителният дял на индустриалния сектор е 28.7%. Секторът на услугите заема най-голяма част от общата добавена стойност – 65.1%.

Разходите за индивидуално потребление намаляват реално с 8.2%, а разходите за колективно потреблеление нарастват с 10.9% спрямо второ тримесечие на 2008 година. Инвестициите в основен капитал бележат реално намаление с 13.9%. Износът на стоки и услуги показва реално намаление с 18.8%. Вносът на стоки и услуги отбелязва намаление с 26.9%. В структурата на крайно използвания БВП, крайното потребление заема 82.2%, а инвестициите в основен капитал имат относителен дял от 29.2%. Външнотърговското салдо е отрицателно (-11.8% от БВП).

През първото полугодие на 2009 година реалният спад на БВП е 4.2% в сравнение с полугодието на предходната година. Оцененият текущ обем на БВП за първите шест месеца на 2009 година възлиза на 29 788 мил. лв. Брутната добавена стойност за икономиката е 24 713 млн. лв. и реално намалява с 3.1% . От страна на производствения метод, оценките за аграрния сектор показват реално намаление на добавената стойност с 6%, отраслите на индустриалния сектор създават с 11% по-малко добавена стойност отколкото през първото полугодие на 2008 година. Добавената стойност в сектора на услугите реално нараства с 1.3%. Разходите за индивидуално потребление намаляват с 7.1%, а инвестициите в основен капитал – с 14%. Външнотърговското салдо е отрицателно (- 14.2% от номиналния обем на БВП). За първото полугодие на 2009 година износът на стоки и услуги намалява с 18.2%, а вносът на стоки и услуги – с 24,2%.