Новини

10.9.2009 г.

Спад на БВП с 4,9% за второто тримесечие и с 4.2 % за първото полугодие на 2009

Категория: Икономика

БВП възлиза на 16 321. 6 млн. лева за второ тримесечие на 2009 година . Преизчислен в Евро  е съответно 8 345.1 млн., а на човек се падат 1 099 евро. Стойността в щатски долари е11 384.0 млн. долара и съответно 1 500 долара на човек от населението при среден за тримесечието валутен курс от 1,433737 лева за щатски долар.
Брутната добавена стойност, създадена от отраслите на националната икономика,  възлиза на 13 855.7 млн. лева по текущи цени. Отчита се намаляване на добавената стойност с 1.9 % спрямо съответния период на предходната година.
Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.5 процентни пункта спрямо второ тримесечие на 2008 година и достига до 31.4 % през второ тримесечие на 2009 година.
Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите е 62.6 %. Тя е нараснала с 2.2 процентни пункта спрямо съответния период на предходната година.
Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява с 1.7 процентни пункта и достига до 6 % през второ тримесечие на 2009 година.
Промените в икономическите сектори са резултат от реално увеличение на добавената стойност в сектора на услугите с 1.4 %, докато добавената стойност, създадена от секторите индустриален и аграрен отчитат спад с 7.2 % и 6.3 %.
За индивидуално потребление на населението през второ тримесечие на 2009 година се изразходва 72.3% от произведения БВП. Реалният спад е с 5 %.
Намаление отчита и индексът на физическия обем на инвестициите до ниво от 29.2 % от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно. Вносът на стоки и услуги надвишава с 1978.2 млн. лева стойностния обем на износа. Износът на стоки и услуги е намалял реално с 15.8 процента. Намалението на вноса на стоки и услуги спрямо съответното тримесечие на 2008 година е 24.3 процента.
За първото полугодие на 2009 година БВП достига номинален стойностен обем от 30 282.7 млн. лева. Преизчислен в щатски долари БВП при средно валутен курс от 1,467435 лева за щатски долар, възлиза на 20 636.5 млн. долара.
На човек от населението се падат 3 987 лева от обема на показателя, или 2 717 долара. Преизчислен в евро БВП е 15 483.3 млн., на човек се падат 2 038 евро.
За първото полугодие на 2009 спрямо 2008 БВП намалява с 4.2 %.
Добавената стойност, реализирана от субектите на националната икономика, възлиза на 25 462.6 млн. лева. Показателят е с 2.3 % по-нисък от този достигнат през първото полугодие на 2008 година.
Индустриалният сектор създава 31.3 % от добавената стойност на икономиката, което е с 0.7 процентни пункта по-малко в сравнение с първото полугодие на 2008 г. Реалното намаление на създадената добавена стойност от индустриалния сектор е 9.7 процента.
Секторът на услугите бележи реално увеличение от 1.9 %. Относителният му дял в добавената стойност на икономиката се увеличава - от 61.7 % през първото полугодие на 2008 г. до 63.7 % през съответния период на 2009 година.
Инвестициите в основен капитал намаляват реално с 15.4 % и достигат 27.7 % от общия обем на БВП. Индивидуалното потребление на населението намалява реално с 5.5 процента. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е негативно ( -4 360.2 млн. лева). Външнотърговският баланс се формира в резултат на намаляващи реални стойностни обеми на вноса и износа на стоки и услуги. Вносът на стоки и услуги реално намалява с 22.8 %, а износът с 16.5 %.