Новини

23.9.2009 г.

Правителството одобри пакет от икономически мерки за възстановяване на българсклата икономиката

Категория: Икономика

Министерският съвет одобри пакет от икономически мерки за възстановяване на българската икономика за периода 27 юли 2009г. – 27 април 2010 г. Целта е да се постигнат бързи, реални и устойчиви резултати за преодоляване на последиците от глобалната криза и възстановяване на българската икономика.
Основните задачи в икономически аспект са, свързани със запазване на устойчивост на макроикономическата система чрез валутния борд и фиксирания курс на лева към еврото до влизане в еврозоната, активизиране на дейността за присъединяване на България към ЕRМ II, поддържане на балансиран бюджет, ежедневна и упорита борба с фискалните кражби и данъчните измами.
Важните задачи, които си поставя правителството относно финансовата и фискалната политика са поддържане на устойчивост на финансовата система чрез намаляване на неефективните разходи в държавния бюджет за 2009 г. с 15% и повторно намаляване в края на 2010 г., запазване на единната ставка на ДДС от 20% към януари 2010 г., прекратяване на корупцията в усвояването на еврофондовете, подобряване на системите за финансово управление и контрол, развитие на системата за финансиране и набиране на средства за здравеопазване и доброволни здравноосигурителни фондове, въвеждане на фискални датчици при отчитането на оборотите на бензиностанциите и др.
В пакета за икономически мерки за възстановяване на икономиката на България се включват още мерки за подобряване на бизнес средата чрез намаляване на първоначалния капитал на търговските дружества на 2 лв. (мярка, която вече е изпълнена), ускорено възстановяване на ДДС, намаляване на осигурителната тежест с 2 процентни пункта през 2010 г. и с по 1% в следващите години, разпоредби на Закона за обществените поръчки, контрол по средствата, отпуснати от Българската банка за развитие към търговските банки с цел ефективно кредитиране, ускоряване на съдебните производства по несъстоятелност, изменение на Закона за регулиране на стопанската дейност с цел въвеждане на прозрачни, недвусмислени и категорични правила за разрешителните и регистрационни режими и др.
Правителвтвото предвижда още да активизира аграрното производство чрез спиране на практиките за замяна на гори и промяна на тяхното предназначение, което е изпълнено, спешно да акредитира идентификационната система за селскостопански животни, адекватно да подпомага доходите на земеделските производители чрез стриктно прилагане на Схемата за единно плащане на площ, да използва възможностите на Държавния поземлен фонд за оземляване на земеделските производители и др.
Предвидените мерки в областта на регионалното развитие и благоустройството са  изграждане на по-добра инфраструктура чрез оценка на икономическата рентабилност от АЕЦ „Белене” и на нуждата от нови енергийни мощности на Балканите,  преобразуване на държавните енергийни компании в публични дружества и листване на 15% от акциите им на борсата,  ускорено осъществяване на мащабните инфраструктурни проекти по оперативните програми.
В социален план – да се стимулира заетостта и социално подпомагане чрез увеличаване на размера на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица до 420 лв., да се преориентират програмите от осигуряване на временна към устойчива заетост на групите в неравностойно положение в реалната икономика, да се изгради единна информационна система за търсене и предлагане на работна сила, професионална квалификация и преквалификация.
Мерките, засягащи образованието са свързани с развитие на икономика на знанието чрез утвърждаване на система за кариерно развитие и въвеждане на бонусни схеми на заплащане, обвързани с резултатите от учебния процес, подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия на базата на изследвания,  ефективно стартиране на системата за студентско кредитиране и др.;
Правителството предвижда мерки за ефективното управление на средствата от еврофондовете чрез опростяване на процеса и документите за докладване на физическото и финансовото изпълнение на проектите, децентрализация на процеса на оценка и контрол на малки проекти, изграждане и поддържане на адекватен капацитет на одитния орган за средствата от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС, осигуряване на непрекъснат паричен поток към бенефициентите за сметка на средства от ЕС и кореспондиращо национално съфинансиране, ускоряване на обработката и плащанията по проекти, които до момента не са обработени; оптимизиране на работата на фонд ФЛАГ и увеличаване на средствата в него за подготовка на проекти и др.