Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-4 от 13.11.2015 г. за кариерното развитие в Държавна агенция „Национална сигурност“ /обн. ДВ, бр. 90 от 2015 г., изм. и доп., бр. 47 от 2016 г./ (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 06.11.2018 г. 05.12.2018 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредба № 31 от 2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 06.11.2018 г. 06.12.2018 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Активна)

Коментари (5)
Финанси и данъчна политика Всички заинтересовани 05.11.2018 г. 05.12.2018 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Държавна агенция по пътна безопасност (Активна)

Коментари (3)
Междусекторни политики Всички заинтересовани 05.11.2018 г. 05.12.2018 г.
Проект на ПМС за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд (Активна)

Коментари (0)
Финанси и данъчна политика Всички заинтересовани 05.11.2018 г. 05.12.2018 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, приет с Постановление № 171 на Министерския съвет от 2017 г., (обн., ДВ, бр. 68 от 22.08.20 (Активна)

Коментари (0)
Регионална политика Всички заинтересовани 05.11.2018 г. 05.12.2018 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност (Активна)

Коментари (0)
Спорт Всички заинтересовани 05.11.2018 г. 18.11.2018 г.
Проект на Наредба за условията и реда за признаване на организации на производители на продукти от риболов и на продукти от аквакултури, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на рибарството, и за одобрение... (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 02.11.2018 г. 16.11.2018 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-181 от 3 декември 2002 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства, собственост на чуждестранни физически и юридически лица (обн., ДВ, бр. 116 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 93 от 20 (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 02.11.2018 г. 02.12.2018 г.
Проект на Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018 – 2024 г.) (Активна)

Коментари (0)
Околна среда Всички заинтересовани 01.11.2018 г. 05.12.2018 г.
  ...