Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД „КУЛТУРА” (Активна)

Коментари (0)
Култура Всички заинтересовани 12.7.2018 г. 12.8.2018 г.
Проект на Наредба за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 11.7.2018 г. 09.8.2018 г.
Консултационен документ относно законопроект, уреждащ нормативната регулация на обществените отношения в земеползването – относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в Република България (Активна)

Коментари (1)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 10.7.2018 г. 10.8.2018 г.
Проект на Инструкция относно реда и показателите за предоставяне на информация за разследванията, провеждани от разследващи митнически инспектори (Активна)

Коментари (0)
Финанси и данъчна политика Всички заинтересовани 10.7.2018 г. 09.8.2018 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 09.7.2018 г. 08.8.2018 г.
Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на проект на Закон за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 09.7.2018 г. 09.8.2018 г.
Проект на ПМС за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на ПУДООС (Активна)

Коментари (0)
Околна среда Всички заинтересовани 09.7.2018 г. 08.8.2018 г.
Проект на техническо задание за Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване по проект № BG05SFOP001-1.002-0015 „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване" (Активна)

Коментари (0)
Държавна администрация Всички заинтересовани 09.7.2018 г. 12.8.2018 г.
Консултационен документ за Концепция на законопроект за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г. (Активна)

Коментари (0)
Държавна администрация Всички заинтересовани 09.7.2018 г. 09.8.2018 г.
Проект на Наредба за изм. на Наредба № Н-15/2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и специфични условия на труд на цивилните служители (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 09.7.2018 г. 23.7.2018 г.
  ...