Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораба и корабопритежателя (Активна)

Коментари (0)
Транспорт Всички заинтересовани 13.9.2019 г. 14.10.2019 г.
Проект на Актуализирана Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000 (НПРД) за периода 2014 – 2020 г. (Активна)

Коментари (0)
Околна среда Всички заинтересовани 13.9.2019 г. 13.10.2019 г.
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния център за информация и документация (Активна)

Коментари (1)
Образование Всички заинтересовани 11.9.2019 г. 11.10.2019 г.
Проект на Наредба за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 10.9.2019 г. 10.10.2019 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (Активна)

Коментари (0)
Регионална политика Всички заинтересовани 09.9.2019 г. 09.10.2019 г.
Проект на РМС за даване на съгласие УО на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 да сключва административни договори за предоставяне на БФП с бенефициенти над определения бюджет по Приоритетна ос 2 ... (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 05.9.2019 г. 07.10.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите (Активна)

Коментари (2)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 05.9.2019 г. 07.10.2019 г.
Проект на Наредба за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация (Активна)

Коментари (1)
Образование Всички заинтересовани 05.9.2019 г. 07.10.2019 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Активна)

Коментари (0)
Финанси и данъчна политика Всички заинтересовани 05.9.2019 г. 05.10.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация (Активна)

Коментари (10)
Държавна администрация Всички заинтересовани 04.9.2019 г. 04.10.2019 г.
  ...