Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на РМС за даване на съгласие УО на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 да сключва административни договори за предоставяне на БФП с бенефициенти над определения бюджет по Приоритетна ос 2 ... (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 05.9.2019 г. 07.10.2019 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Коментари (2)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 05.9.2019 г. 19.9.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите (Активна)

Коментари (2)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 05.9.2019 г. 07.10.2019 г.
Проект на Наредба за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация (Активна)

Коментари (1)
Образование Всички заинтересовани 05.9.2019 г. 07.10.2019 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Активна)

Коментари (0)
Финанси и данъчна политика Всички заинтересовани 05.9.2019 г. 05.10.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация (Активна)

Коментари (10)
Държавна администрация Всички заинтересовани 04.9.2019 г. 04.10.2019 г.
проект на Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2016 г. за приемане и преместване в училищата по изкуствата (Активна)

Коментари (0)
Култура Всички заинтересовани 03.9.2019 г. 03.10.2019 г.
проект на Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в учелищата по култура (Активна)

Коментари (5)
Култура Всички заинтересовани 03.9.2019 г. 03.10.2019 г.
Проект на Наредба за отменяне на Наредба № 8 от 2005 г. за провеждане на задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 03.9.2019 г. 02.10.2019 г.
Проект на Наредба за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на лица, осъществяващи тренировъчна и състезателна дейност (Активна)

Коментари (1)
Здравеопазване Всички заинтересовани 03.9.2019 г. 02.10.2019 г.
  ...