Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Наредба за изменение на Наредба № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 12.7.2019 г. 12.8.2019 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Активна)

Коментари (1)
Финанси и данъчна политика Всички заинтересовани 12.7.2019 г. 11.8.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройство и организация на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (Активна)

Коментари (1)
Здравеопазване Всички заинтересовани 11.7.2019 г. 09.8.2019 г.
Проект на Правилник за организацията на работа и състава на Консултативния съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (Активна)

Коментари (0)
Бизнес среда Всички заинтересовани 10.7.2019 г. 09.8.2019 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Активна)

Коментари (1)
Регионална политика Всички заинтересовани 09.7.2019 г. 09.8.2019 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (Активна)

Коментари (0)
Околна среда Всички заинтересовани 09.7.2019 г. 08.8.2019 г.
Проект на Методика за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост (Активна)

Коментари (0)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 08.7.2019 г. 07.8.2019 г.
Проект на Постановление за откриване на Научноизследователски институт в структурата на Медицинския университет - Пловдив (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 05.7.2019 г. 05.8.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, приет Постановление № 47 на Министерския съвет от 2003 г. (Активна)

Коментари (0)
Бизнес среда Всички заинтересовани 05.7.2019 г. 04.8.2019 г.
Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Висшия съвет по фармация (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 05.7.2019 г. 03.8.2019 г.
  ...