Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Наредба за условията и реда за проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и контрол на станции за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водород (Активна)

Коментари (0)
Регионална политика Всички заинтересовани 12.9.2019 г. 14.10.2019 г.
Проект на Наредба за условията и реда за управление на риболовния флот на Република България (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 12.9.2019 г. 14.10.2019 г.
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния център за информация и документация (Активна)

Коментари (1)
Образование Всички заинтересовани 11.9.2019 г. 11.10.2019 г.
Проект на Наредба за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 10.9.2019 г. 10.10.2019 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (Активна)

Коментари (7)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 09.9.2019 г. 24.9.2019 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (Активна)

Коментари (0)
Регионална политика Всички заинтересовани 09.9.2019 г. 09.10.2019 г.
Проект на РМС за даване на съгласие УО на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 да сключва административни договори за предоставяне на БФП с бенефициенти над определения бюджет по Приоритетна ос 2 ... (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 05.9.2019 г. 07.10.2019 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Коментари (2)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 05.9.2019 г. 19.9.2019 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите (Активна)

Коментари (2)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 05.9.2019 г. 07.10.2019 г.
Проект на Наредба за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация (Активна)

Коментари (1)
Образование Всички заинтересовани 05.9.2019 г. 07.10.2019 г.
  ...