Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект за приемане на нова Наредба за организацията на работата по постъпилите в Държавна агенция „Национална сигурност” предложения и сигнали (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 15.8.2018 г. 13.9.2018 г.
Проект на РМС за одобряване на Допълнително споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на РБ и Европейската организация за ядрени изследвания – Addendum № 10 (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 13.8.2018 г. 12.9.2018 г.
Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Съдебен служител“ (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 13.8.2018 г. 12.9.2018 г.
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за реда за установяване качеството на военноинвалид или на военнопострадал и за създаването, воденето и съдържанието на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 13.8.2018 г. 11.9.2018 г.
Проект на Закон за изменение на Валутния закон (Активна)

Коментари (0)
Финанси и данъчна политика Всички заинтересовани 10.8.2018 г. 09.9.2018 г.
Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване (Активна)

Коментари (2)
Държавна администрация Всички заинтересовани 10.8.2018 г. 24.8.2018 г.
Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение на Наредба № 21 от 2016 г. за условията и реда за регистрацията, етикетирането и контрола на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 09.8.2018 г. 09.9.2018 г.
Обществено обсъждане на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (Активна)

Коментари (6)
Туризъм Всички заинтересовани 08.8.2018 г. 07.9.2018 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни, прилежащи към места за настаняване (Активна)

Коментари (1)
Туризъм Всички заинтересовани 08.8.2018 г. 07.9.2018 г.
Проект на РМС за одобряване на проект на Програма за сътрудничество между МОН на Република България и Министерството на човешките ресурси на Унгария за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2018-2020 година (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 07.8.2018 г. 07.9.2018 г.
  ...