Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение на Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност, приета с Постановление № 453 на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2015 г. изм. и доп., бр. 88 от 2016 г. и (Активна)

Коментари (0)
Спорт Всички заинтересовани 13.6.2017 г. 26.6.2017 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за измерванията (Активна)

Коментари (1)
Бизнес среда Всички заинтересовани 12.6.2017 г. 12.7.2017 г.
Проект на Инструкция за условията и реда за провеждане на тестове за установяване на изпълнението на служебните задължения от държавните служители на Министерството на вътрешните работи (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 12.6.2017 г. 11.7.2017 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Активна)

Коментари (3)
Финанси и данъчна политика Всички заинтересовани 08.6.2017 г. 08.7.2017 г.
Проект на Правилник за устройството и дейността на Централния артилерийски технически изпитателен полигон

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 08.6.2017 г. 21.6.2017 г.
Проект на Инструкция за условията и реда за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители – „Автоматизирана система за управление на човешките ресурси” (Активна)

Коментари (1)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 07.6.2017 г. 06.7.2017 г.
Наредбата за регистъра на лицата, които извършват дейности с дестилационни съоръжения

Коментари (0)
Бизнес среда Всички заинтересовани 07.6.2017 г. 20.6.2017 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, издадена от министъра на труда и социалната политика (обн., ДВ, бр. 49 от 2008 г.; изм., бр. 59 и бр. 67 от 2008 г., (Активна)

Коментари (0)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 07.6.2017 г. 07.7.2017 г.
Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с ПМС № 252 от 2000 г. (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 07.6.2017 г. 06.7.2017 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи (Активна)

Коментари (0)
Транспорт Всички заинтересовани 07.6.2017 г. 07.7.2017 г.
  ...