Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на ПМС за изм. и доп. на Наредбата за работното време,почивките и отпуските, приета с ПМС № 72 от 1986 г. (Активна)

Коментари (1)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 11.4.2017 г. 11.5.2017 г.
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с ПМС № 252 от 2000 г. (Активна)

Коментари (1)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 10.4.2017 г. 09.5.2017 г.
Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори (Активна)

Коментари (4)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 10.4.2017 г. 10.5.2017 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 129 на Министерски съвет от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт

Коментари (0)
Спорт Всички заинтересовани 07.4.2017 г. 20.4.2017 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г. (Обн., ДВ, бр. 51 от 2011 г., изм. и доп. бр. 41 (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 07.4.2017 г. 07.5.2017 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила

Коментари (13)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 07.4.2017 г. 21.4.2017 г.
Проект на Постановление за приемане на Наредба за медицинска експертиза (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 06.4.2017 г. 06.5.2017 г.
Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 05.4.2017 г. 04.5.2017 г.
Проект на закон за допълнение на Закона за автомобилните превози (Активна)

Коментари (0)
Транспорт Всички заинтересовани 05.4.2017 г. 06.5.2017 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2003 г. (Активна)

Коментари (0)
Бизнес среда Всички заинтересовани 04.4.2017 г. 04.5.2017 г.
  ...