Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 04.8.2017 г. 03.9.2017 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет (Активна)

Коментари (2)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 04.8.2017 г. 05.9.2017 г.
Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 04.8.2017 г. 03.9.2017 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2009 г. за условията за отглеждане на космат и пернат дивеч в животновъдни обекти, съобразени с неговите физиологически и поведенчески особености (Активна)

Коментари (8)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 03.8.2017 г. 03.9.2017 г.
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 22.03.2010 г.

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 03.8.2017 г. 17.8.2017 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (Активна)

Коментари (1)
Образование Всички заинтересовани 02.8.2017 г. 01.9.2017 г.
Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина” (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 01.8.2017 г. 31.8.2017 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (ДВ, бр. 47 от 2000 г., доп. ДВ. бр. 30 от 2013г.) (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, политика по сигурност и отбрана Всички заинтересовани 01.8.2017 г. 01.9.2017 г.
Проект на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Активна)

Коментари (32)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 31.7.2017 г. 30.8.2017 г.
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за управление на хранителната верига (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и развитие на селските райони Всички заинтересовани 28.7.2017 г. 27.8.2017 г.
  ...